C语言程序设计50章(经典收藏)之1

问题:有1、2、3、4独数字,能结多少个互不相同且无复数字的老三员数?都是小?

先后分析:可填写在百各项、十各项、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有的排列后重新夺

      掉不满足条件的排。 

#include “stdio.h”

#include “conio.h”

main()

{

  int i,j,k;

  printf(“\n”);

  for(i=1;i<5;i++)

    for(j=1;j<5;j++)

      for (k=1;k<5;k++)

      {

        if (i!=k&&i!=j&&j!=k)

        printf(“%d,%d,%d\n”,i,j,k);

      }

  getch();

}

 

于dev-c++中通过运行