JavaScript的进阶的路(三)引用类型之Object类型和Array类型

援类型

Object类型

function a(num){
        if(num>3){
          a(--num); 
        }
        console.log(num);  
      }
      a(5);
      //如何创建对象的实例
      var obj1= new Object();
      console.log(obj1);
      obj1.name="吴琼";
      obj1.age=28;
      console.log(obj1.name+" "+obj1.age);
      //对象字面量语法 ,有点封装的感觉
      var obj2 = {
        name:"吴琼",
        age:28
      };
      var obj3 = {
        age:28,
        age_wo:30
      };
      console.log(obj3["age_wo"]);
      console.log(obj2.name+" "+obj2.age);
      function show(arg){
        var s="";
        if(arg.name != undefined){
          console.log(arg.name);
        }else{
          console.log("没有这个名字");
        }
      }
      show(obj3);
      show(obj1);

 

Array类型

ECMAScript中数组中之每一样宗可以保存任何类型的多寡。而且,数组的大大小小是好自行调整的。

设置数组的尺寸array.length=2;小于数组长度则移除数组中之起,大于数组的长度则添加undefined项

屡次组的长是:array.length;数组最后一件之下标是:array.length-1

反复组的办法

检测数组

ECMAScript3 instanceof
ECMAScript5 Array.isArray() IE9以上支持
标准检测数组方法:22.1.1

转换方法

toString() \ valueOf() \ toLocalString() \ join()

栈方法:栈是同栽后进先出的数据结构。

push() 返回新数组的尺寸 pop()返回从数组最后移除的起

班方法:先进先出。

unshift()返回新数组的长 shift() 返回从数组前端移除的起

重排序方法:reverse() sort() 他们的返回值是由此重新排序的数组。

reverse()反转数组项的逐条,但不够利索
sort()方法默认从小到异常排序,原理是调用每一样起的toString()方法,然后比较字符串

操作方法:concat()连接数组 slice()截取数组 splice()删除、插入、替换数组中的起

concat()创建一个初数组,不影响原数组。
slice()创建一个新数组,不影响原数组,参数为下标,1单的时候打下标位置到最后,2只之时节第二只下标不带有。
splice()创建一个新数组,影响原数组。返回从原数组中删去的起,如果没删项则归空数组

操作方法是否可以清楚为:从都了解数组中取一些实惠之宗组成一个新的往往组,便于我们错过操作也

岗位方法:IE9+ indexOf() lastIndexOf() 查找特定项在频繁组吃之职位,没有返回-1(判断数组中是否带有某同桩)

ECMA5乎数组定义了5个迭代方法:(IE9+)都有2单参数:给定函数和运行该函数的作用域–影响this的价值。给定函数有3单参数 项 下标 数组

1、every() 每一样起都严丝合缝于定函数则归true
2、some() 只要有一样项符合于定函数则归true
3、filter() 找来适合于定函数的项,组成新的数组
4、map() 返回运行给定参数的结果,组成新的数组
5、forEach() 没有回来值,只是对数组中之各一样起运行为定函数

ECMA5缩小术:(IE9+)reduce() reduceRight() 适用于求值运算

//关于数组
      //创建数组和存取数组
      var arr1=new Array();
      arr1=[1,2,3];
      var arr2=[];
      var arr3=["吴琼",2,"str",{name:"吴琼",age:28}];
      arr2[0]=1;
      arr1[3]=4;
      arr1[arr1.length]=5;
      console.log(arr1);
      console.log(arr1[arr1.length-1]);//最后一项的索引始终是length-1
      console.log(arr2);
      console.log(arr2[0]);
      console.log(arr3);
      console.log(arr3[3].name);
      if(arr1 instanceof Array){
        console.log("arr1 是数组");
      }else{
        console.log("arr1 不是数组");
      }
      if(Array.isArray(arr2)){
        console.log("arr2 是数组");
      }else{
        console.log("arr2 不是数组");
      };
      console.log(arr1.toString());
      console.log(arr1.toLocaleString());
      console.log(arr1.valueOf());
      console.log(arr1.join("/"));
      //alert(arr1.join()); //后台自动调用arr1.toString();
      console.log(arr1.push(6,7,"8","pop()这个项"));//返回新数组的长度
      console.log(arr1);
      console.log( arr1.pop()); //返回取出来的项

      console.log(arr1);
      var arr4=new Array();
      console.log(arr4.unshift(1,2)); //返回新数组的长度 2  
      console.log(arr4);
      console.log(arr4.shift());
      console.log(arr4);
      console.log(typeof arr4.shift());
      console.log(arr4);
      var arr5=[0,5,15,10,20,"a","b",30];
      console.log(arr5.reverse()); //改变了原数组 
      console.log(arr5.sort());  //[0,10,15,20,5] 转变为字符串比较后的排序结果
      console.log(arr5.sort(function(a,b){return a>b}));
      var colors=[1,2,3];
      var colors2=colors.concat(4,[5,6]);
      console.log(colors2); //返回一个新数组
      var colors3=colors2.slice(1);  
      var colors4=colors2.slice(1,5); 
      var colors5=colors2.slice(1,colors2.length-1);
      console.log(colors3);
      console.log(colors4);
      console.log(colors5);
      var cars =["奔驰","宝马","奥迪"];
      var cars1 =cars.splice(0,1);  //删除奔驰
      console.log(cars);
      console.log(cars1);
      var cars2 = cars.splice(0,1,"奔驰","别克");//替换宝马
      console.log(cars);
      console.log(cars2);
      var cars3 = cars.splice(2,0,"大众"); //插入大众
      console.log(cars);
      console.log(cars3);
      var age={name:"wq"};
      var age1=[{name:"wq"},2,{a:2,b:3}];
      if(!Array.indexOf){
          Array.prototype.indexOf = function(el){
            for (var i=0,n=this.length; i<n; i++){
              if (this[i] === el){
                return i;
              }
            }
            return -1;
          } 
        }
      console.log(age1.indexOf({name:"wq"})); //-1
      console.log(age1.indexOf(2));  //1
      console.log(arr1.indexOf({a:2,b:3}));//-1

      var iter=[1,2,3,4,3,2,1];
      var everyResult = iter.every(function(item,index,array){
        return item > 2;
      });
      console.log(everyResult);
      var someResult = iter.some(function(item,index,array){
        return item > 2;
      });
      console.log(someResult);
      var filterResult = iter.filter(function(item,index,array){
        return item > 2;
      });
      console.log(filterResult);
      var mapResult = iter.map(function(item,index,array){
        return item > 2;
      });
      console.log(mapResult);  //这个返回一个由布尔值组成的数组
      var mapResult1 = iter.map(function(item,index,array){
        return item * 2;
      });
      console.log(mapResult1);
      iter.forEach(function(item,index,array){
        //这里执行一些代码
        if(array[index]>2){
          console.log(item);
        }else{

        }
      });
      console.log(iter);
      var sum=iter.reduce(function(pre,cur,index,array){
        return pre + cur;
      });
      console.log(sum);